16. 6. 2024

Pomoc pri likvidácii spoločnosti hľadajte u odborníkov

Zanikajúce subjekty majú nejaké väzby a vzťahy, ktoré treba ukončiť a majetkové vzťahy vyrovnať podľa postupu, ktorý upravuje Obchodný zákonník či iné osobitné právne predpisy. Pri likvidácii spoločností totiž treba dodržať množstvo ekonomických a právnych predpisov, a to je zdĺhavý a aj časovo náročný proces, ale existujú spoločnosti, zaoberajúce sa touto tematikou.

Spoľahlivá firma je záchranou v ťažkostiach

Množstvo právnych predpisov, účtovníctva, daní, povinností z hľadiska ekonomického či majetkoprávneho a podobne sú nevyhnutnou súčasťou procesu likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným. Musia byť vyriešené a uzatvorené všetky vzťahy spoločnosti s inými subjektmi, aby bolo možné likvidácia spoločnosti spoločnosť kompletne zlikvidovať. Túto činnosť vykonávajú špecializované spoločnosti, ktoré vašu firmu zlikvidujú a kompletne vymažú z OR za sumu 2399,-eur bez správnych poplatkov v sume cca 66,-eur.

Finančné prostiredky nezbierame na zemi

Proces likvidácie má svoj postup, ktorý je v troch fázach:

  1. Vstup spoločnosti do likvidácie po prijatí rozhodnutia o jej zrušení, keď sa zruší firma a k tomuto dátumu spoločnosť aj vstupuje do likvidácie. Tento fakt musí prijať uznesenie valného zhromaždenia, z ktorého treba vypracovať zápisnicu s vymenovaním likvidátora. Spolu s tým sa vytvorí aj spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina a potrebné je vypracovať aj mimoriadnu účtovnú uzávierku.
  2. Likvidácia spoločnosti je druhým stupňom v procese likvidácie. Vstup do likvidácie je v tomto kroku nutné zapísať do OR a už je možné vykonávať len úkony spojené s likvidáciou firmy. V tomto okamihu je uverejnená výzva pre veriteľov na prihlásenie sa k svojim pohľadávkam do 3 mesiacov, oznámenie putuje aj daňovému úradu a zmeny sa uvedú aj do OR.
  3. Vymazanie spoločnosti z obchodného registra je posledný krok likvidácie. Teba vykonať konečnú účtovnú uzávierku, návrh na rozdelenie zostatku medzi spoločníkmi, zvolať valné zhromaždenie a podať návrh na vymazanie spoločnosti z OR, vypracujú sa zápisnice, správy či oznámenia daňovému úradu a konečným krokom je výmaz z OR.